Kaubandusagendi leping

Käesolev kaubandusliku volikirja leping (edaspidi “volikirja leping”) on sõlmitud 01.02.2024 Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. ja Navit OÜ (16866109) vahel.

Allpool kirjeldatud “agent” nimetatakse edaspidi “lepinguosaliste” ja iga üksikut “lepinguosalist”.

Sissejuhatus

A. Agent haldab veebisaite, mille kaudu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd pakub ja müüb kaupu klientidele vastavalt poolte vahel sõlmitud “Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd lepingule” (“Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd leping”);

B. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. on “Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. lepingu” allkirjastamisega otsustanud, milliseid veebisaite ta soovib kasutada, ja on seetõttu sõlminud sellise “Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. lepingu” erinevate juriidiliste isikutega, kellest igaüks tegutseb käesoleva volikirja tingimuste kohaselt eraldi volikirja alusel:

C. Juriidiline isik Navit OÜ, ärikood 16866109, aadress Palangos gatvė 4, Vilnius, Leedu, kes haldab veebilehti www.neatsvor.lt, www.neatsvor.lv ja www.neatsvor.ee.

D. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. väljendab oma soovi määrata iga veebisaidi jaoks eraldi oma kaubandusagent ning soovib, et iga veebisaidi agendi ja nendevaheliste tehingute suhtes oleksid võrdsed tingimused;

E. Iga veebisaiti haldavad erinevad juriidilised isikud, kes kõik on valmis esindama Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kaubandusagendina vastavalt käesolevas kaubandusagendi lepingus sätestatud tingimustele;

F. Autoriseerimislepingu allkirjastamisega tegutseb autoriseerija tema hallatava veebisaidi suhtes autoriseerijana ja teiste autoriseerijate esindajana, kes haldavad eelmistes aadressides osutatud veebisaite. Seega sõlmib ta sellise allkirjaga iga volitatud isiku nimel eraldi lepingu, võttes arvesse hallatavaid ja kontrollitavaid veebisaite. Seega loetakse iga esindajat käesoleva esinduslepingu eraldi osapooleks ja Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd loetakse sõlminuks eraldi esinduslepingu iga esindajaga, kelle veebisait on loetletud Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd lepingus. Ükski esindajatest ei vastuta teiste esindajate kohustuste eest seoses nende poolt hallatavate veebilehtedega ja seetõttu võib Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. nõuda käesolevas lepingus sätestatud kohustuste täitmist ainult asjaomasel veebilehel, st veebilehtede neatsvor.ee, neatsvor.lv ja neatsvor.lt suhtes tehtud tehingute puhul ainult esindajalt Navit OÜ.

Seetõttu soovivad pooled sõlmida esinduslepingu kaubandusagentuuriteenuste osutamiseks allpool esitatud tingimustel:

1. Volikirja kohaldamine
1.1. Vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele annab Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. käesolevaga loa

1.2.1. Delegatsioonilepingu tingimuste kohaselt teostab delegatsioon järgmisi tegevusi:
1.2.1.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. esindamine Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kaupade müügiga seotud veebisaitidel, st Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. nimel ostu- ja müügitehingute sõlmimine klientidega. Agent sõlmib need lepingud Klientidega vastavalt veebilehtedel kättesaadavale lepingu standardvormile (Müügitingimused). Agentil on õigus kohandada kliendiga sõlmitud lepingu tingimusi vastavalt vajadusele. Agent ei mõjuta ega anna mingil viisil nõu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kaupade müügi suhtes kohaldatavate hindade, allahindluste või sooduspakkumiste kohta ning sellised otsused teeb alati ainult ja ainuüksi Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.

Pooled lepivad kokku, et Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd peab kinnitama iga lepingu, mille agent on kliendiga sõlminud, veebisaitidel 4 (nelja) töötunni jooksul pärast vastava lepingu sõlmimist. Iga selline leping on kättesaadav Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kontol, mis on avatud kaupade müügiks veebisaitidel. Kui Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. ei kinnita lepingut, mille agent on kliendiga veebisaitidel sõlminud käesolevas punktis sätestatud aja jooksul, on agendil, tegutsedes Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. huvides, õigus ühepoolselt kinnitada või tühistada kliendiga sõlmitud asjaomane leping.

1.2. Usaldusisik teostab järgmisi toiminguid vastavalt usaldusisiku lepingu tingimustele:
1.2.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. esindamine Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kaupade müügiga seotud veebisaitidel, st müügilepingute sõlmimine klientidega Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. nimel. Agent sõlmib käesolevas lõikes osutatud lepingud klientidega veebisaitidel kättesaadava lepingu tüüpvormi (edaspidi “tüüptingimused”) alusel. Agendil on õigus kohandada klientidega sõlmitud lepingute tingimusi vastavalt vajadusele, kuid agent ei tohi mingil juhul mõjutada ega mingil viisil muuta ja/või anda nõu kaupade müügihindade, allahindluste või müügiedenduste kohta ning selliseid otsuseid teeb igal ajal ainult ja ainuüksi Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd., kes on kohustatud neid tegema.

Pooled lepivad kokku, et Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. peab heaks kiitma iga lepingu, mille agent on kliendiga veebisaitidel sõlminud, 4 (nelja) tööaja jooksul alates vastava lepingu sõlmimisest. Iga selline leping tehakse kättesaadavaks Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd veebisaitidel kaupade müügiks avatud kontol. Juhul kui Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. ei kinnita agentuuri veebisaitidel kliendiga sõlmitud lepingut käesolevas dokumendis sätestatud tähtaja jooksul, on agentuuril, tegutsedes Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. huvides, õigus ühepoolselt kinnitada või tühistada kliendiga sõlmitud asjaomane leping;

1.2.2. Veebilehe reklaamimine ja seega selle tuntuse ja kättesaadavuse suurendamine klientidele;
1.2.3. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. nimel maksete vastuvõtmine ja vastuvõtmine klientidelt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. veebisaitidel müüdud kaupade eest. Tellija kohustub ülekandma saadud raha Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-le vastavalt tellimuslepingu tingimustele.
1.3. Kahtluste vältimiseks lepivad pooled kokku, et esindajal ei ole õigust:
1.3.1. määrata ja/või muuta kaupade hindu ja/või allahindlusi ning muid reklaamitingimusi;
1.3.2. pakkuda turundusteenuseid Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. müügi edendamiseks. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. otsustab oma kaupade reklaamimise ja reklaamimise viisi üle, samuti otsustab ta selliste reklaamide sisu üle ja võtab kõik vajalikud meetmed nende reklaamimiseks.

2. Tasud ja maksetingimused
2.1 Iga kaupade müük Veebilehtedel põhineb komisjonitasul (“komisjonitasu”).Komisjonitasu on üks (1) protsent kogusummast, mille Kliendid peavad maksma Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-le kaupade müügi eest Veebilehtedel. See tasu sisaldub Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. poolt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. lepingu alusel makstavas tasus.

2.2. Agent arvab automaatselt maha komisjonitasu summadest, mida agent peab maksma Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.’le käesoleva agentuurilepingu või muude poolte vahel sõlmitud lepingute alusel. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. lubab advokaadil maha arvata kõik muud advokaadile makstud tasud.
tasud summadelt, mis agent on saanud seoses käesoleva agentuurilepingu kohaste maksetega, mis on saadud klientidelt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. poolt tarnitud kaupade eest).

2.3. Komisjonitasu ei kuulu tagastamisele. Komisjonitasu võib tagastada kuni sama komisjonitasu summa ja juhtudel, mis on sätestatud Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. lepingus.

2.4. Muud tasud, mida Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. peab agentuurile agentuurilepingu kohaselt maksma, on sätestatud agentuurilepingus (või selle mis tahes täiendustes, mis on sõlmitud lepinguosaliste vahel). Võimaluse korral võib agent sellised tasud automaatselt maha arvata summadest, mida agent peab maksma Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.’le.

2.5. Olenemata agendilepingu artiklitest 2.1 ja 2.3, kui agent ei maksa Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. poolt agendile makstavaid tasusid (sealhulgas, kuid mitte ainult, komisjonitasu), mis on vähendatud agentuuri poolt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. poolt makstavate summadega, esitab agent agendile eraldi arve tasumata tasude kohta. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. tasub asjaomase arve vastavalt antud juhistele ettenähtud tähtaja jooksul.

2.6. Selguse huvides hõlmab delegatsioonile makstav tasu kõiki tasusid, mida delegatsioonil võib olla õigus saada delegatsioonilepingu raames. Pooled tunnistavad ja kinnitavad, et kui esindajale makstavate maksude suhtes kohaldatakse käibemaksu (nt komisjonitasu), siis lisatakse selline maks makstavatele maksudele.

2.7. Tellija nimel saadud rahalised vahendid (mis on saadud Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. veebisaitidel kaupade müügi eest) kantakse Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. maksekontole vastavalt tellija lepingule või muudele dokumentidele automaatselt pärast tellija poolset laekumist ja alles pärast seda, kui

2.8, kui pooled ei ole Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. erilepingu tingimustes teisiti kokku leppinud.

2.9. Kui Tellija leiab, et Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. tegevus või tegevus võib põhjustada tagastamist, tagastamist, nõuet, vaidlust, tingimuste või muude dokumentide rikkumist, nagu Tellija on veebilehtede kasutamisega seoses kokku leppinud, või mis tahes muud veebilehtede või kolmandate isikute riske, võib Tellija kinni pidada kõik maksed Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-le, kuni Tellija on veendunud, et eespool nimetatud riskid, sealhulgas riskid veebilehtedele ja kolmandatele isikutele, ei ole enam olemas.

2.10. Kahtluste vältimiseks ei võta Tellija mingit vastutust müüdud kauba nõuetekohase maksmise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui klient viivitab kauba eest tasumisega või kui klient teeb pettuse, mis ei ole Tellija kontrolli all.

3. Maksud
3.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vastutab ainuisikuliselt kõikide maksude mahaarvamise, kogumise, aruandluse, maksmise, ülekandmise ja/või ümberpaigutamise eest asjakohastele maksuhalduritele jurisdiktsioonides, kus Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd võib olla maksukohustuslane.

4. Lepinguosaliste õigused ja kohustused

4.1. Volitatud isiku õigused ja kohustused

4.1.1. Usaldusisik on seotud usaldusisiku lepinguga:

(a) tegutseda Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. esindamisel heas usus, olla lojaalne Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. suhtes ning tegutseda Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. huvides ja parimates huvides;

(b) hoida Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. regulaarselt kursis volituslepingu täitmisega seotud teabega;

(c) võtta mõistlikke meetmeid, mida ta otsustab oma äranägemise järgi, et reklaamida veebisaite ja seeläbi kaasata kliente seoses Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.’ga;

(d) aidata Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-l sõlmida kliendiga lepinguid seoses kaupade müügiga Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd veebilehtedel;

(e) suhelda klientidega Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kaupade müügi osas, kui kliendid võtavad otse ühendust esindajaga;

(f) edastada Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-le klientide saadud ja esitatud kaebused. Kui Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd nõuab, tegeleb volinik kaebustega ja Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd abistab volinikku selles osas vastavalt voliniku taotlusele ja ulatusele;

(g) võtab vastu ja võtab vastu makseid kaupade eest Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. nimel ning edastab need maksed Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.’le vastavalt volituslepingu tingimustele;

(h) tagastab Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-le volituslepingu kehtivusaja lõppedes kõik dokumendid, varad ja muud andmed, mille Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd on volituslepingu täitmise eesmärgil esindajale üle andnud.

4.1.2. Vastavalt usalduslepingule on usaldusisikul õigus:

(a) saada tasu esindajale delegeerimislepingu tingimuste kohaste kohustuste täitmise eest;

(b) Võtta kõik vajalikud meetmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, kinnitada või tagasi lükata Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. tellimusi Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kaupadele, tühistada Kliendi tellimus Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kaupadele, võtta tagasi saadetud kaupu vastu ja otsustada ühepoolselt Kliendile tagastamise üle;

(c) kuulab ära klientide kaebused, mis on saadud veebisaitidel müüdud kaupade kohta;

(d) nõuda, et Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. esitaks dokumendid ja/või teabe ja/või andmed, mis võivad olla vajalikud järelevalveameti lepingu tingimuste nõuetekohaseks täitmiseks.

4.2. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. Õigused ja kohustused
4.2.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kohustub volikirja alusel:
(a) maksab esindajale vastavalt esinduslepingule;

(b) esitama esindajale kogu vajaliku teabe, mis on vajalik käesoleva lepingu alusel võetud kohustuste nõuetekohaseks ja täielikuks täitmiseks;

(c) kiidab heaks lepingu, mille agent on sõlminud kliendiga vastavalt agendilepingu tingimustele, ja

(d) teha koostööd ja abistada tellijat vajalikul määral lepingute sõlmimisel klientidega.
4.2.2. Volikirja kohaselt on Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-l õigus:

(a) paluda esindajal esindada Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd., vastavalt esindajaga sõlmitud kokkuleppele;

(b) paluda usaldusisikul tegutseda Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. huvides.
5. Üldised kinnitused ja garantiid
5.1. Kumbki lepinguosaline kinnitab ja tagab teisele lepinguosalisele, et (a) tal on õigus sõlmida ja jõustada käesolevat delegeerimislepingut ning (b) selle sõlmimine, edastamine ja täitmine ei häiri ühtegi muud lepingut, mille osaline ta on või millega ta on seotud.

4.2. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. Õigused ja kohustused
4.2.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kohustub volikirja alusel:
(a) maksab esindajale vastavalt esinduslepingule;

(b) esitama esindajale kogu vajaliku teabe, mis on vajalik käesoleva lepingu alusel võetud kohustuste nõuetekohaseks ja täielikuks täitmiseks;

(c) kiidab heaks lepingu, mille agent on sõlminud kliendiga vastavalt agendilepingu tingimustele, ja

(d) teha koostööd ja abistada tellijat vajalikul määral lepingute sõlmimisel klientidega.
4.2.2. Volikirja kohaselt on Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd-l õigus:

(a) paluda esindajal esindada Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd., vastavalt esindajaga sõlmitud kokkuleppele;

(b) paluda usaldusisikul tegutseda Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. huvides.
5. Üldised kinnitused ja garantiid
5.1. Kumbki lepinguosaline kinnitab ja tagab teisele lepinguosalisele, et (a) tal on õigus sõlmida ja jõustada käesolevat delegeerimislepingut ning (b) selle sõlmimine, edastamine ja täitmine ei häiri ühtegi muud lepingut, mille osaline ta on või millega ta on seotud.

TASUTA JA KIIRE TRANSPORT

Kiire kohaletoimetamine kohalikust laost

airplane
3 AASTANE GARANTII

Pakume kuni 3 aastast garantiiteenust

shield
14 PÄEVA TAGASTUSÕIGUS

Võimalik tagastada 14 päeva jooksul

queue
100% TURVALINE MAKSE

Tagame turvalise makse SSL-iga

valid